+420 777 824 268iivan@email.cz

PORADNA

Než začnete stavět

Dříve než si zakoupíte pozemek je velmi důležité se informovat na stavebním úřadě, k jakému účelu lze využít pozemek. Zdali není udělena na pozemek stavební uzávěra a jiné.
seznam stavebních úřadů naleznete např. zde

Porovnejte si vysněnou stavbu s podmínkami využití pozemku, které Vám sdělí stavební úrad. Ověřte si u úředníka stavebního úřadu, zda je Váš zamyšlený pozemek vůbec zastavitelný a jaké regulační podmínky pro něj platí.

Regulační podmínky se týkají:

 • Umístění stavby
 • Počet podlaží
 • Zastavěná plocha
 • Tvar a sklon střechy
 • Barevné řešené domu, plotu a jiné
 • Požadavky na oplocení
 • Výška hřebene
 • Výška římsy
 • Podsklepené / nepodsklepené
 • Požadavky na garáž
 • Umístěni obytných místností

V rámci každé obce a lokality jsou místně příslušné regulativy. Na některé z podmínek lze si vyžádat vyjímku. Rozhodnutí však záleží na okolnostech pozemku a především na samotném úředníkovi stavebního úřadu.
Regulativa dávají jasná pravidla pro stavby v lokalitě a mají tak zabránit výstavbě staveb, které nezapadnou do okolí.

Kdy je potřeba stavební povolení a kdy jen ohlášení stavby?

 

Stavební zákon

Ohlášení stavby postačí v případě, pokud hodláte stavět dům se zastavěnou plochou do 150 m2, nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím, jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m .

Dům musí být v souladu s územně plánovací informací, stát v zastavěném území a nesmí mít požadavky na novou infrastrukturu. Není zapotřebí uskutečnit územní řízení, stačí územně plánovací informace.

Stavební povolení podáváte pokud je zastavěná plocha více než 150m2. Platí jak pro novostavby či rekonstrukce.
K vyřízení povolení je nutný obdobný počet dokumentace jak pro ohlášení.
Liší se však doba pro vyřízení, která činí 60 dnů. Dle zákona je stavební úřad povinen rozhodnout ve věci do 30 dnů od zahájení řízení, ve složitějších případech nejdéle do 60 dnů.

Většinou musíte absolvovat uzemní řízení a získat územní rozhodnutí. U rodinných domů je řízení často jednokolové, kdy je spojeno uzemní řízení a stavební povolení.

Vždy se však informujte na stavebním úřadě, jaké povolení budete pro stavbu potřebovat.

Úplné znění stavebního zákona je ke stažení například zde

Správní poplatky na stavebním úřadě od 01.01 2013


poplatky

Ano, je to tak. Od ledna 2013 Ministerstvo pro místní rozvoj podstatně přitvrdilo ve správních poplatcích na SÚ. Ceny základních poplatků jsou zde:

 

 Vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo  zařízení
 a) ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro rodinnou rekreaci 1 000,-
 b) ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty  5 000,-
 c) ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené v písmenu a) nebo b) s výjimkou stavby garáže  500,-
 d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží  1 000,-
 e) ke stavbám, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení s výjimkou staveb veřejné technické infrastruktury, nebo ke stavbám, které vyžadují ohlášení a nejsou uvedené v písmenu a) nebo b)  1 000,-
 f) ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e)  20 000,-
 g) ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel  300,-
 h) ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g)  3 000,-
 Vydání stavebního povolení
 a) ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro rodinnou rekreaci 5 000,-
 b) ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty  10 000,-
 c) ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené v písmenu a) nebo b) s výjimkou stavby garáže  500,-
 d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží  1 000,-
 e) ke stavbě vyžadující ohlášení, o které stavební úřad rozhodl usnesením, že ohlášený stavební záměr projedná ve stavebním řízení  1 000,-
 f) ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e)  10 000,-
 g) ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel  300,-

 

Úplné informace o poplatcích viz

– Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
– Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti od 1. Ledna 2013

prukaz

Průkaz energetické náročnosti budovy obsahuje informace o celkové energetické náročnosti stavby jako celku případně jeho částí. Energetická náročnost se stanovuje výpočtem celkové spotřeby energie dodané do objektu za roku v GJ – potřeba pro vytápění, chlazení, klimatizaci, přípravu teplé vody a potřeby el. energie.

V platnost vyšel zákon, který klade na realitní společnosti nové požadavky. Jde konkrétně o zákon 318/2012 kterým se mění zákon 406/2000Sb. 

a) zajistit zpracování průkazu

–  při prodeji budovy nebo její ucelené části
–  při pronájmu budovy
–  od 1.ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy (do roku 2016 budou muset nájemníci doložit faktury za spotřebu tepla)

b) zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazu v informačních a reklamních materiálech při:

– prodeji budovy nebo ucelené části
–  pronájmu budovy nebo ucelené části

Z uvedeného vyplývá, že od 1.1.2013 bude nutné zajistit vyhotovení průkazu energetické náročnosti při prodeji nebo pronájmu nemovitostí a o této skutečnosti informovat v reklamních podkladech.

Protože, se prováděcí vyhláška, která doplňuje a upravuje to jak má průkaz energetické náročnosti vypadat novelizuje a bude k dispozici k 1.4.2013 bude pravděpodobně nutné v prvních několika měsících v příštím kalendářním roce postupovat podle vyhlášky stávající tedy 148/2007. Ta pro tyto požadavky ale není primárně určena, takže průkazy takto zpracované nebudou porovnatelné s novelizovaným zněním (alespoň se domnívám).

V případě kdy se bude pronajímat byt (tedy ucelená část objektu) platí až do roku 2016 že budou stačit faktury, po tomto datu se bude muset vyhotovit PENB na celý objekt, kterým se podle znění zákona 318/2012 rozumí v příslušné míře i PENB daného bytu.

Pokud se bude prodávat či pronajímat RD je nutné k 1.1. 2013 (pokud nebude uvedeno jinak) vyhotovit PENB na celý tento objekt. V zákoně je totiž uvedeno, že musí být předloženo kupujícímu. Otázkou je od kdy si kupující uvědomí že to mají požadovat na druhou stranu má být podle zákona tato informace uvedena již i na reklamních materiálech. Podle sdělení v TV stavební úřady nebudou, od začátku roku splnění nově nastavených pravidel, kontrolovat.

Co je pro zhotovení PENB potřeba ?

Protože u stávající zástavby je většinou stavební dokumentace nedostupná je nutné pro potřeby vyhotovení PENB znát geometri objektu a složení skladeb na ochlazované obálce budovy. Z tohoto titulu je nutné provést zaměření stávajícího objektu a zhodnotit složení skladeb konstrukcí podle zkušenosti či provést potřebné sondy a pomocí např. endoskopu složení určit.

Na základě této dokumentace se výpočet PENB provede a vyhotoví se příslušný elaborát (cca 35stránek). Výstupem pro investora bude tato dokumentace včetně zaměření stávajícího stavu (není podmínkou). Pokud bude dokumentace dostupná nebude nutné zaměření provádět a vyhotoví se jen příslušná část. Zakreslení stávajícího stavu je možné rozdělit na dvě části tedy úroveň nutnou pouze pro výpočet případně v kvalitně vhodné pro papírový či digitální výstup.